Изразяват причинната връзка между известни физични величини и коефициенти. Пример: уравнение на Клапейрон-Менделеев, закон на Ом и други.

Имат само две равни, но с противоположен знак стойности. Пример: спин (на електрона).

Изобразяват се с повърхнини и характеризират анизотропните свойства на физичните обекти. Пример: магнитна и ел. проницаемост (на тяло), топлопроводимост и други.

Изобразяват се с насочени отсечки, събират се геометрично и имат три основни компонента: радиус вектор, скорост и сила.