Обикновен бубал или конгони: едър вид антилопа

Конгони, вид антилопа, Alcepbus buselapbus, обитаваща откритите равнинни и пустинни райони на Африка. Живее на огромни стада. Храни се през деня с трева и изглежда, че се задоволява с малко вода. Когато стадото пасе се поставя "наблюдател", който е нащрек за приближаваща опасност.

Това боязливо животно рядко се опитва да се защити, дори когато е ранено, и става плячка на лъвовете и другите хищници. Този вид антилопа е сред най-бързите антилопи и има много подвидове като например: коригум, топи, сенегалски, западен, онгони и бубал. Козината ѝ е червеникава или жълтокафява и се мени при различните подвидове. Муцуната е дълга и тясна. И двата пола имат къси здрави рога.

Едрите кухороги бозайници се отличават именно със сравнително късите си извити рога, каквито всъщност притежава и женският вид.

Тялото на едрия вид антилопа е 2 метра, а теглото му може да достигне дори забележителните 200 кг. Козината на отделните видове е различна като някои притежават светлосива космена покривка, а други - червеникава до кафеникава.

Обръщайки се към миналото, видът Конгони, който е още наричан обикновен бубал, се срещал по цялата територия на Африка за разлика от ситуацията към днешна дата. Именно поради усиленото изтребване на вида, днес Конгоните могат да се срещнат единствено в отделни райони на Субсахарска Африка.

По отношение на начина им на живот, Конгоните представляват тревопасни бозайници, събиращи се на стада. Обикновеният бубал се отличава с изключително смахнатата си походка, която се дължи на чувствителната разлика в дължината на предните и задните си крайници. Въпреки вродения си физически недъг, тревопасното животно може да развие неподозираните 80 км/ч, ако е поставено пред сериозна опасност.

Конгоните се движат на стада, състоящи се от поне 300 индивида, които се отделят и започват да живеят самостоятелно в собствена територия едва в по-напреднала възраст.