Воден бръмбар - бръмбар, при който както ларвите, така и възрастните живеят във водна среда. Повечето са хищни: например големият плавач Dytiscus marginalis яде малки рибки. За да може да диша, докато е под водата, той носи мехурче въздух под твърдите си крила, което попълва, като показва задния край на коремчето над повърхността на водата. Дълъг е около 4 cm. Сребристото водолюбче, Hydropbilis piceus, е още по-едро, дълго около 5 cm, но е растителноядно. То носи мехурчето въздух под себе си и го допълва откъм предния край. Въртящите се водни бръмбари от сем. Gyrinidae са по-едри и дълго се въртят на групи по водната повърхност. Водните бръмбари са представители на няколко семейства.