Отправна система, в която е валиден инцерционният закон: всяко тяло, на което не действат външни сили, запазва положението си на покой или равномерно праволинейно движение. Всяка отправна система, която се движи около дадена инерционна система равномерно и праволинейно, също е инерциоона.