Диелектрици, при които се наблюдава спонтанна поляризованост даже в отсъствие на външно електрично поле. Това явление е открито при изследване на кристалите на сегнетовата сол, откъдето са получили наименованието си. Сегнетоелектрици са калиев дихидрофосфат, кристалите със структурата на перовскит и други.

Характерни електрични свойства на сегнетоелектриците:

  • Притежават голяма диелектрична проницаемост от порядъка на няколко хиляди;
  • Силна температурна зависимост на електричната проницаемост;
  • Поляризоваността на сегнетоелектриците се определя не само от стойността на интензитета на полето, но зависи още от предшестващите я състояния на поляризация. Това явление се нарича диелектричен хистерезис.

Съвременното обяснение на особените свойства на сегнетоелектриците се базира на доменната теория. Домен - спонтанно поляризирани области, обособени в обема на сегнето електрика.

Приложение на сегнетоелектриците:

  • В съвременната радиотехника електроника при изготвяне на кондензатори с голям капацитет;
  • Нелинейни диелектрици (диелектрични усилватели, генератори на хармонични честоти в нелинейната оптика);
  • Електрооптични материали, елементи на памет и други.