Електричен ток се нарича всяко насочено движение на електричните заряди. Условно се приема, че посоката на тока съвпада с посоката на движение на положителните заряди.

  • Ток на проводимост - насочено движение на микроскопични електрични заряди в неподвижно макроскопично тяло, когато в него се създаде електрично поле;
  • Конвекционален (преносен) ток - насочено движение на електрични заряди, обусловено от механичното преместване на наелектризирано макроскопично в пространството;
  • Поляризационен ток - насочено движение на електрични заряди, което възниква при поляризация на диелектриците. При премахването на външното положителните и отрицателните заряди се връщат в изходните си положения, в резултат на което възниква деполяризационен ток;
  • Ток във вакуум - насочено движение на микроскопични електрични заряди в празното пространство.

Свойства на електричния ток

  • Създава в околното пространство магнитно поле;
  • Протичането на електричен ток във всички проводници се съпровожда от топлинни ефекти (ефект на Джаул);