Християнство

Християнството възниква през първи век от новата религия. Това не е религия, която е свързана с живота на Исус Христос, с неговите проповеди и деяния. Етическият кодекс на християнството се състои в свещената книга - библията. Тя е разделена на стар и нов завет.

Стар завет

Тук Бог е изтоник на целия морал В старият завет влизат и десетте божи заповеди, които са основа на старозаветния морал. В стария завет Бог изисква страхопочитание и подчинение като наказва човешкия род с потоп.

Нов завет

Тонът на Бога е по-различен. Моралът в Новия завет не е заповядан. Той е демонстриран от Исус Христос като морал на човек от плът и кръв. Боговъплъщението е най-силният морален аргумент на Новия завет. Основното човешко отношение към бога е любов.

Християнството е монотеистична религия, която се уповава на живота и учението на Исус Христос. Всичката тази информация за него получаваме в Новия Завет. Това е религията с най-много последователи в световен мащаб (около 2,4 милиарда души). Християните вярват в това, че Исус е Божият син, който е перфектен, съдържа в себе си всички човешки идеали и той е истинския спасител, както е описано в Стария Завет.

Християнското богословие се изразява в икуменическите вероизповедания. Те вярват, че Исус страда, умира и възкръсва за да предостави вечен живот на хората, които вярват не само в него, но и се уповават на него за опрощение на греховете си. Владиците вярват, че Исус ще слезе от небесата на земята в човешка форма за да раздаде правосъдие на живи и мъртви. Неговата служба, разпятие и възкресение са описани в четирите евангелия на Матей, Йоан, Лука и Марк. Те се считат за канони и са прибавени към Библията. Тя представлява колекция от канонически текстове, които се смятат за свещени от юдеи и християни. Различните религиозни групи имат различен брой текстове във своите библии.

Откъде води началото си християнството

Християнството стартира като вяра под формата на юдейска секта в средата на първи век. Сектата бързо се разпростира в Европа, Мала Азия, Месопотамия, Сирия и Египет. През 4-ти век става официална религия в църквата на Римската империя. След епохата на големите географски открития, християнството намира разпространение в Америките, Австралазия, Субсахарска Африка, както и останалата част на света чрез мисионерска работа и колонизация. Християнството играе основна роля в оформянето на западната цивилизация.

В световен мащаб трите най-големи религиозни разклонения на християнството са:

  • Католицизма;
  • Източноправославието;
  • Различните форми на протестанство.

Римокатолическата и православна патриаршия се разделят една от друга в разкола на 11 век. Протестантството се появява по време на реформациите през 16 век, когато започва разделянето на Римокатолическата църква.