Личният заем е банков продукт, който ви позволява, като клиент или кредитополучател, да получите определена сума пари (т.нар. заемен капитал) от кредитна институция (заемодател), в замяна на ангажимента да изплатите тази сума, заедно със съответните лихви, чрез периодични плащания (т.нар. вноски).

Те се наричат ​​лични, защото при този вид заем субектът обикновено няма специална гаранция за възстановяване на заетата сума. По този начин те имат като обща гаранция настоящите и бъдещите активи на длъжника.

Основните функции

Кредитите с лични гаранции обикновено се използват за закупуване на потребителски стоки и услуги: кола, компютър, обзавеждане на къщата, отиване на почивка, обучение в чужбина.

Те обикновено не са с висока стойност.

Клиентът отговаря за изпълнението на задълженията си (връщане на заетата сума и плащане на лихви и банкови комисионни) с цялото си имущество, настоящо и бъдещо. Поради тази причина е нормално кредитната институция да проучи платежоспособността ви, преди да отпусне заема, като поиска  доказателство за вашия доход  (заплата, доход от наем...), опис на активите ви или клетвена декларация за активите ви.

Клиентът обикновено не ангажира конкретен актив по определен начин (например жилище, както се случва при ипотечните заеми), така че  обработката  на този вид заем обикновено е по-бърза от тази, съответстваща на ипотечните заеми. Обикновено обаче са с по-висока лихва, тоест са по-скъпи.

Заем с фиксирана лихва

При това разнообразие от заеми лихвеният процент остава постоянен през целия срок на договора и следователно вие знаете от самото начало общия размер на лихвите, които трябва да платите. Това е голямата разлика при заемите с променлива лихва:  няма несигурност  относно бъдещите вноски.

Тъй като не поемате риска от увеличение на цената на парите, лихвите по транзакциите с фиксиран лихвен процент обикновено са по-високи, отколкото по транзакциите с променлив лихвен процент. Освен това, колкото по-дълъг е срокът на кредита, толкова по-висока е обикновено лихвата.

Заем с променлива лихва

При модалността с променлива лихва типът се променя през целия период на амортизация. В зависимост от бъдещото развитие на индекса или курса, който се приема като референтен, т.е. индикатор, който отразява цената на парите на пазара. Променливият лихвен процент обикновено се изразява като сбор от този референтен индекс и постоянен процент.

Така например може да се каже, че лихвеният процент по кредит е лихва  плюс един процентен пункт. Това означава, че през целия срок на кредита ще плащате колкото процент отбелязва в момента на прегледа на вноската (променлив елемент) плюс процентен пункт (фиксиран елемент). За да се опрости получената цифра, може да се договори закръгляване на лихвения процент надолу или нагоре.

Следователно, ако искате да поискате заем и изберете променлива лихва,  трябва да сравните различните оферти , както от гледна точка на маржа или постоянния, така и индекса или справката избран процент, тъй като може да има големи разлики между единия и другия.

Субектът, който предоставя заема, трябва да информира клиента за новите лихвени проценти, произтичащи от промяната на референтния индекс. Това съобщение трябва да бъде направено предварително, освен при  потребителските заеми , които използват   един от тези, които се считат за официални като референтен индекс .