Електролитна дисоциация на водатаЕлектролитна дисоциация

Електролитната дисоциация е равновесен процес, но той не е статичен, а динамичен, тоест скоростта на дисоциацията е равна на скоростта на моларизацията при дадени условия. И за мярка за изразеността й служи степента на електролитната дисоциация (α), която представлява отношението между броя разпаднали се молекули върху общия брой внесени молекули или α=(брой на дисоциираните молекули/(общ брой на разтворените молекули),

обикновено умножено по 100 (дава се в проценти). Зависи от редица условия:

  1. От природата на разтворителя. Хлороводородът във вода е дисоцииран на йони, в бензол практически не е дисоцииран. Разтворителят влияе изключително със своята диелектрична константа. Водата е добър йонизатор, понеже има голяма D=80,4, докато бензолът 2,3, спиртът 27 и прочие. С увеличение на D йонизиращата способност на разтворителя съответно се увеличава.
  2. От природата на разтвореното вещество. Добре се дисоциират веществата с йонна връзка, следват след това такива със силна полярна връзка. Например при KHSO4, най-напред протича дисоциацият на йонната връзка K-O:KHSO4⇔K++SO4- след това по-силно полярната връзка H-O:HSO4-⇔H++SO42 , а по-слабо полярната връзка S-O практически не протича. Електролити, които имат α при средни концентрации повече от 30% са силни, от 2 до 30 средни и под 2% слаби електролити. При неелектролитите α=0.
  3. От концентрацията. При еднакви други условия с увеличение на концентрацията на разтвореното вещество α намалява и обратно. Например на 95%-ната H2SO4 е около 1%, на 5%-ната - около 15%, а на 0,5%-ната - около 58%.
  4. От температурата. Промяната на стойността на α стои в тясна връзка по принципа на Льо Шателие-Браун с топлинния ефект на електорлитната дисоциация. Наблюдавани са и двата случая. Специално при водата като електролит HOH⇔H++OH-, тъй като електролитната дисоциация протича с поглъщане на топлина (за грам-мол 13,7 kcal) - про повишение на температурата α се увеличава.
  5. От налягането. За да се промени α при неизменни условия, трябва да се използват високи налягания. В едни случани α намалява, в други се увеличава.
  6. От прибавката на общ йон. Прибавката на едноименен йон намалява стойността на α.