Катранени масла и други смазочни вещества

Това са вещества, чрез които се цели да се намалят силите на триене между триещи се метални детайли, да се намали или избегне корозията, да се предизвиква по-плътно уплътняване между подвижни метални части и прочие. Делят се на течни, консистентни (пластични) и твърди.

Течните смазочни вещества се получават от минерални, животински или растителни суровини. Най-употребими са от минерален произход.

Консистентите смазочни вещества са с консистенцията на вазелина, както и за обмазване на машинни части и други при тяхната продължителна неупотреба.

Твърдите смазочни средства по начало се използват за ратковременна работа. Употребяват се, когато съответните механизми трябва да работят при тежки условия - високи температури, високи натоварвания, агресивни среди и прочие. Тук са графитът, MoS2 талкът и други, някои органични продукти - найлонът, полиетиленът и прочие.

Смазочните вещества по произход и химичен състав донякъде биват както следва:

Минерални масла

Получават се при съответна обработка на "парафиновата" маса - един от крайните продукти при фракционната дестилация на нефта. Те са смеси от различни въглеводороди - ароматни, парафинови и прочие със съответно съдържание на серни и азотни производни на въглеводородите.

Катранени масла

Имат за произход каменовъгления катран. Състоят се главно от въглеводороди, но наред с тях има известни количества, от немалко на брой, органични съединения - нафталин, антрацен, бензол и прочие.

Обикновените масла представляват естери на висши мастни киселини - палмитинова, стеаринова и други с глицерина. Докато минералните масла са изградени почти изключително от неполярни съединения, тези, произхождащи от растителния и животинския свят, съдържат полярни съединения, които определят една по-висока масленост и по-добра адгезия.

Смесени масла

Тъй като отделните масла не могат да задоволят всички изисквания на практиката по отношение на вискозитета, маслеността, термичните показатели и прочие чрез смедване на отделните видове масла се получават "смесени" с показатели, които задоволяват едни или други потребности, предявявани от двигателите с вътрешно горене и прочие.

Консистентните смазочни вещества представляват смеси от някакво смазочно масло и сгъстител, обикновено минерални масла с някои сапуни - натриев, калиев, калциев и прочие. Назовават се понякога "греси". Намират приложение за защита от корозия, за смазване и прочие.

Синтетични смазочни вещества

Те са върху основата на полисиликоните, флуор-въглеводородите и прочие, и се използват било самостоятелно, било в смес с други смазочни вещества.

Според предназначението си смазочните вещества биват масла за двигатели с вътрешно горене, индустриални масла, масла за парни машини и специални масла. Много от тези масла носят съответни търговски названия.