Прилага се за разделенеи на еднородни смеси от течности, кипящи при близки температури и необразуващи азеотропна смес с постоянна температура на кипене. В основата на фракционната дестилация е законът за фазовото равновесие на Конолалов, според който парите на една смес са обогатени на по-ниско врящ...

Прочети още...

Ефектът на Хол представлява възникване на електродвижещо напрежение между две от страните на правоъгълна пластина, по която протича ток, докато е в магнитно поле. Напрежението винаги е _|_ на равнината, определена от векторите на плътността на тока J и на магнитната индукция. От големината на...

Прочети още...

Някои органични съединения са нестабилни при температурата си на кипене. Затова дестилацията им трябва да се извърши при по-ниски температури. Това е възможно чрез дестилация с водна пара за вещества, котио са трудно разтворими.

Веществата трябва да са химически инертни спрямо водата. Този...

Прочети още...

Химично равновесие е онова състояние на химичната реакция, при което скоростите на правата и на обратната реакция се изравняват, а концентрациите на реагиращите вещества остават постоянни за неопределено дълго време.

Химичното равновесие не зависи от начина и пътя, по който се достига до...

Прочети още...

Списък с алкените:

  • C2H4 - етен
  • C3H6 - пропен
  • C4H8 - бутен
  • C5H10 - пентен
  • C6H12 - хексен
  • C7H14 - хептен
  • C8H16 - октен
  • C9H18 - нюнен
  • C10H20 - декен

Първите три въглеводорода са в газообразно агрегатно състояние, а останалите са течности. Два съседни въглеводорода се отличават помежду си с...

Прочети още...