Частно научна и философска антролопология

Научните дисциплини, имащи за предмет човека се именуват с общото название антропология. В науката се обособяват психологическа, биологическа, социална, културна антропология. Всеки от тези научни дялове разглежда определени аспекти от човешкото битие...

Прочети още...

Просвещението е обществено-политическо течение през 17-18 век, представителите на което се стремели да премахнат недостатъците на съществуващото общество, да променят неговите нрави, политика и бит чрез идеите за доброто, справедливостта и научните знания. В основата на просвещението лежи представата...

Прочети още...

Официалната философия и през тази епоха все още била схоластиката, но възникването на културата на хуманизма, възобновяването на античното философско наследство и постиженията в областта на природознанието довели до това, че философията на ренесанса се развила като антисхоластическо направление...

Прочети още...

Тя се формирала в епохата на разпадането на Римската империя през пети век до началото на "Новото време" през 14-ти и 15-ти век. Падането на античнот ообщество било придружено и с упадък на философията. Античното философско наследство било изгубено и до втората половина на 12-ти век останало...

Прочети още...

Философията е наука за всеобщите закономерности на битието и мисленето на човека в процеса на познанието. Основен въпрос на философията като отделна наука е проблемът за отношението на мисленето към битието. Така всяка философска система представлява конкретно разгърнато решение на този...

Прочети още...