Определена за най-масивната и обширна низина в България, Горнотракийската низина е представена от две части - Старозагорска и Пловдивско-Пазарджишка, простиращи се от Чирпанските чак до Драгонойвските хълмисти възвишения. Границите на низината се разпростират на север до Средна горе, на юг до...

Прочети още...

Влажни зони е термин, с който се означават торфищата, блатата, тресавищата и други места, където нивото на водата е на или близо до почвената повърхност през по-голямата част от родината. Влажните зони често съдържат уникални съобщества и често са високопродуктивни, осигурявайки храна за широк...

Прочети още...