Права на потребителите при кредитни сделки

  1. Право на информация

Всеки потребител има право да получи ясна и задълбочена информация за условията на кредитната сделка, включително размера на кредита, лихвата, годишния процент на разходите и сроковете за връщане на кредита. Тази информация трябва да бъде предоставена на потребителя преди подписването на договора и трябва да бъде представена на разбираем и ясен език.

  1. Право на прозрачност

Потребителите имат право на прозрачност по отношение на всички такси и разходи, свързани с кредитната сделка. Кредиторът трябва да предостави ясна информация за таксите за кредита, таксите за обслужване и други свързани разходи. Тази информация трябва да бъде ясно изложена в договора и да бъде предоставена предварително на потребителя.

  1. Право на отказ

Потребителите имат право да откажат кредитната сделка преди нейното окончателно одобрение и подписване на договора. Това право е важно, тъй като позволява на потребителите да преценят дали условията на кредитната сделка са подходящи за тях и дали могат да ги изпълнят.

Задължения на потребителите при кредитни сделки

  1. Изпълнение на задълженията по договора

Потребителите имат задължение да изпълнят всички задължения, посочени в кредитния договор. Това включва своевременното връщане на кредита и плащане на таксите и лихвите в сроковете, посочени в договора. Изпълнението на тези задължения е от съществено значение, за да се избегнат неблагоприятни последици като забавяне на плащанията, налагане на глоби и други санкции.

  1. Поддържане на контакт с кредитора

Потребителите трябва да поддържат актуална информация за връзка с кредитора. Това включва предоставяне на промененият телефонен номер, адрес или други контактни данни, ако се наложи. Поддържането на актуална информация за връзка е важно, тъй като кредиторът може да се свърже с потребителя за важни въпроси, свързани с кредитната сделка.

Източник: PSS BG - финансирай идеи