Геометрично преобразувание, при което на всяка точка X съпоставяме точка X' такава, че XX' = a, се нарича тренслация (успоредно пренасяне) на вектор a.