Съкращения при нотописа

Съкратени начини за изписване се използват най-често при повтарящи се тонове, тонови групи, тактове или по-големи откъси. Тези съкращения стават повод за недоразумения и усложнения при разчитането. Някои от тези начини обаче намират действително практическо приложение. Например много често се използват съкращения при повтарящи се тонове, съкращения при бързо повтарящи се двойки тонове, съкращения при повтарящи се групи тонове, съкращения при повтарящи се тактове, съкращения при повтарящи се по-големи откъси.

 

  • Единичният знак за повторение показва, че трябва да бъде повторен целият текст от началото на откъса, а двойният знак - че трябва да бъде повторена частта, заключена между двата знака за повторение.
  • Prima volta & seconda volta се употребяват във връзка със знаците за повторение и показват, че първият път трябва да се изпълни нотният текст до знака за повторение и след това при повторното изпълнение да се прескочи текстът, включен в първа волта, като се премине направо на втора волта.
  • Da capo или D.C. - означава повторение от началото на пиесата или на съответен по-голям дял.
  • Dal segno - означава повторение от мястото, означенио със съответния знак.
  • Al Fine - означава, че даденото повторение трябва да бъде до края на пиесата или съответно на по-голяма част от нея.
  • Coll' ottava или Coll' 8-va - написан над няколко последователни тона, изисква удвояване на тези тонове с тяхната горна октава. Същите италиански думи, написани под тоновете, изискват удвояване с тяхната долна октава.