Класическа музика

Акордът е всяко съзвучие от три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. Според броя на тоновете, от които са съставени акордите, те биват:

 • тризвучия - съставени от три различни тона;
 • четиризвучия - съставени от четири различни тона;
 • петзвучия - съставени от пет различни тона, и т.н.

Тризвучия

Трите тона, от които се състои едно тризвучие, получават следните наименования:

 • основен тон - този, върху който се строи тризвучието по терци.
 • квинтов тон - този, който отстои на интервал квинта над основния тон.
 • Тоновете на тризвучието запазат тези си наименования и тогава, когато не са подредени по терци.
 • Хармоническо положение на тризвучията - при него в най-долния глас се намира основният тон. Това хармоническо положение се нарича още квинтакорд.
 • Терцово хармоническо положение е това, при което в най-долния глас се намира терцовият тон. Това хармоническо положение се нарича още секстакорд.
 • Квинтово хармоническо положение е това, при което в най-долният глас се намира квинтовият тон. Това хармоническо полоежние се нарича още квартсекстакорд.

Методическо положение на тризвучията

 • Основно мелодическо положение е това, при което в най-горния глас се намира основният тон.
 • Терцово мелодическо положение е това, при което в най-горният глас се намира терцовият тон.
 • Квинтово мелодическо положение е това, при което в най-горния глас се намира квинтовият тон.

Големина на тризвучията

Според големината на терцата и квинтата, заключени съответно между основен и терцов и основен и квинтов тон, тризвучията биват:

 • голямо или мажорно - съставено от голяма терца и чиста квинта;
 • малко или минорно - съставено от малка терца и чиста квинта.
 • умалено - съставено от малка терца и умалена квинта.
 • увеличено - съставено от голяма терца и увеличена квинта.

За да се построи сексакорд (тоест тризвучие, чийто терцов тон се намира в най-долния глас), се препоръчва най-напред да се открие основният тон на тризвучието, след това да се построи самото тризвучие като квинтакорд, който накрая да се превърне в сексакорд. Така, ако трябва да бъде построен мажорен сексакорд, например върху сол, трябва най-напред от сол да се построи голяма терца надолу - ми бемол, който тон е основен на мажорното тризвучие. Следва построяването на самото тризвучие - ми бемол-сол-си-бемол. И накрая този квинтакорд се превръща в секстакорд сол-си бемол-ми бемол.

При построяването на квартсекстакордите се търси също най-напред основният тон на тризвучието, върху него пак се строи квинтакорд, който накрая се превръща в квартсексакорд. Така, ако трябва да бъде построен например увеличен квартсекстакорд върху фа диез, трябва най-напред от фа диез да се построи увеличена квинта надолу - си бемол, който тон е основен на увеличеното тризвучие. Следва построяването на самото тризвучие - си бемол-ре-фа диез. И накрая този квинтакорд се превръща в увеличен квартсексакорд - фа диез-си бемол-ре.

Четиризвучия

Четирите тона, от които се състои ендо четиризвучие, получават следните наименования:

 • основен тон - този, върху който се строи четиризвучието по терци.
 • Терцов тон - този, който отстои на интервал терца над основния тон.
 • Квинтов тон - този, който отстои на интервал квинта над основния тон.
 • Септимов тон - този, който отстои на интервал септима над основния тон.

Според тона, който се намира в най-долния глас, четиризвучията имат четири хармонически положения, всяко от които има и специално наименование:

 • основно хармоническо положение или септакорд;
 • терцово хармоническо положение или квинтсекстакорд;
 • квинтово хармоническо положение или терцквартакорд;
 • септимово хармоническо положение или секундакорд.

Квинтсексакордът, терцквартакордът и секундакордът са известни още и като обръщения на септакорда.

Според тона, който се намира в найгорния глас, четиризвучията имат четири мелодически положения: основно, терцово, квинтово и септимово.

Според големината на терцата, квинтата и септимата, заключени съответно между терцов и основен, квинтов и основен и септимов и основен тон, се различават няколко вида четиризвучия. Най-характерно е четиризвучието, съставено от голяма терца, чиста квинта и малка септима, или с други думи, съставено от мажорно тризвучие и малка септима, поради което и се нарича мажорно-малко четиризвучие. Намира се на пета степен (доминантата) на натуралния мажор и на хармоничния минор, поради което се нарича още доминантово четиризвучие.

При построяване на обръщенията на септекорда се постъпва както при тризвучията. Така, за да се построи квинтсексакорд върху даден тон, търси се най-напред основният тон на четиризвучието (който тон при мажорно-малкото четиризвучие лежи голяма терца надолу). Следва построяване на четиризвучието като септакорд, който се превръща в квинтсексакорд. При построяването на терцквартакорд основният тон на четиризвучието се намира чиста квинта надолу, а при секундакорд - малка септима надолу или голяма секунда нагоре.