Технически университет гр.Варна

Технически университет в град Варна е създаден през 1962г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

Техническият университет в град Варна осигурява инженери в областите като: корабостроене, транспорт, машиностроене, електроенергетика и комуникационна техника и системи. Всички тези инженери са необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

През 2012 г. техническият университет чества своята 50-годишнина.

 

Мисия и цели за развитие пред университета

Основната мисия на университета е да бъдат фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагат процеса на устойчивото развитие и да допринасят за постигането на нови стандарти в общуването между народите. 

Основни цели на университета:

 • Утвърждаване на университета като висококвалифициран и да задържи високото си ниво за бъдещи времена;
 • Университетът да се утвърди като иновационен център, в който се дава шанс на младите да разгърнат своя потенциал и по този начин да допринесат не само за развитието на университета, но и като цяло на България;
 • Усъвършенстване на университетския мениджмънт по отношение на ресурсите, с които разполага;
 • Изграждане на по-високо интелектуално ниво в университета, чрез постоянно обновление на материалната база.

Специалности в университета

 • Машиностроителна техника и технология (МТТ);
 • Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост (СИХНГП);
 • Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ);
 • Електротехника (ЕТ);
 • Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
 • Електроника (Е);
 • Биомедицинска електроника (БМЕ);
 • Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (АИУКС);
 • Роботика и мехатроника (РМ);
 • Телекомуникации и мобилни технологии (ТКМТ);
 • Компютърни системи и технологии (КСТ);
 • Софтуерни и интернет технологии (СИТ);
 • Електроенергетика (EE);
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане (EСEO);
 • Топлотехника (Т);
 • Транспортна техника и технология (ТТТ);
 • Корабоводене (K)
 • Експлоатация на флота и пристанищата (ЕФП);
 • Корабни машини и механизми (KMM);
 • Електрообзавеждане на кораба (ЕОК);
 • Корабостроене и морска техника (КМТ);
 • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (ТТОМОС);
 • Индустриален дизайн (ИД);
 • Индустриален мениджмънт (ИМ);
 • Технологично предприемачество и иновации (ТПИ);
 • Защита на населението при бедствия и аварии (ЗНБА);
 • Социален мениджмънт (СМ);
 • Агрономство (А).