Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр.Бургас

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр.Бургас е единственият държавен университет в Югоизточна България. Той е основан на 6 октомри 1963 г. с Указ №162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон.

През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05. 2007 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години.

 

Цели и основни приоритети на университета

 • Поддържане на високо качество на обучение, което гарантира устойчиво и конкурентноспособно развитие в общоевропейското образователно пространство;
 • Разширяване обхвата на регионално и международно образователно и бизнес сътрудничество;
 • Редовно обновяване на материално-техническата база на университета;
 • Широкоразпространена комуникационна мрежа, която подпомага за по-бързия и лесен достъп между образователните кадри в университета;
 • Участие в редица международни проекти с цел стимулиране на студентите;
 • Поддържане на висока репутация и финансов растеж на университета.

Факултети, катедри и специалности

Факултетът по технически науки

 • Органични химични технологии;
 • Неорганични химични технологии;
  • специализация Технология на водата;
  • специализация Технология на силикатите;
  • специализация Технология на неорганичните вещества;
 • Химично инженерство;
 • Технология на материалите и материалознание;
 • Биотехнологии;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Електроника;

Факултет по обществени науки

 • Стопанско управление;
 • Маркетинг;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Туризъм;
 • Предучилищна педагогика и чужд език;
 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика;
 • Социална педагогика;
 • Българска филология;
 • Български език и история;
 • Медицинска сестра;

Факултет по природни науки

 • Химия;
 • Екология и опазване на околната среда;

Технически колеж

 • Компютърни системи и технологии;
 • Електроника;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Транспортна техника и технологии;
 • Електротехника;

Медицински колеж

 • Помощник-фармацевт;
 • Медицинска сестра;
 • Рехабилитатор;
 • Фелдшер (за чуждестранни граждани);

Колеж по туризъм

 • Организация и управление на туристическото обслужване;
 • Организация и управление на хотела и ресторанта.