Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр.Благоевград

Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски програми и 43 научни специалности (докторски програми).

Със своята 36-годишна история Югозападен университет "Неофит Рилски" е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. Университетът се намира на стратегическо място в Югозападна България и това позволява лесния достъп до редица интересни дестинации.

На 26.07.2012 г. за втори пореден път Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България присъди на Югозападен университет "Неофит Рилски" - възможно най-високата оценка за институционална акредитация за максималния срок до 2018 г.

 • 1975г.-основаван е като филиал на Софийския университет „Климент Охридски“;
 • 1983г. - преобразуване в самостоятелен висш педагогически институт с указ 2296 от 04.08.83г. на МС;
 • 1995г. - обявяване за университет с решение на Народното събрание, публикувано в ДВ, бр.68 от 01.08.95г.

Стратегически цели

 • Непрестанно обновяване на информацията по бакалавърските и магистърските програми в университета;
 • Повишаване ефективността на образователната система;
 • Съвместни образователни програми с чуждестранни университети;
 • Подобряване на материалната база;
 • Баланс между традиционното и електронното обучение в университета.

Специалности

 • Актьорско майсторство;
 • Английска филология;
 • Балканистика;
 • Българска народна хореография;
 • Българска филология;
 • Връзки с обществеността;
 • География;
 • Европеистика;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Електроника;
 • Изпълнителско изкуство;
 • Информатика;
 • История;
 • Кинезитерапия;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Култура и медии;
 • Културология;
 • Логопедия;
 • Международни икономически отношения;
 • Международни отношения;
 • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство;
 • Музикален театър;
 • Педагогика на обучението по български език и чужд език;
 • Педагогика на обучението по география и история;
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство;
 • Педагогика на обучението по математика и информатика;
 • Педагогика на обучението по музика;
 • Педагогика на обучението по техника и технологии;
 • Педагогика на обучението по физика и математика;
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание;
 • Педагогика на обучението по химия и физика;
 • Политология;
 • Приложна лингвистика;
 • Промишлени изкуства;
 • Психология;
 • Публична администрация;
 • Социални дейности;
 • Социология;
 • Стопанско управление;
 • Туризъм;
 • Физика;
 • Филмов и телевизионен монтаж;
 • Филмова и телевизонна режисура;
 • Филмово и телевизонно операторство;
 • Философия;
 • Химия;
 • Чужд език и етнология.