Стопанска академия – гр.Свищов

На 8 ноември през далечната 1936г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д.А.Ценов" с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки."

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 20 катедри, научноизследователски центрове, Колеж по икономика и управление, Институт за научни изследвания, Академична библиотека, офиси, обслужващи звена, студентски кампус.

Във Висшето училище работят над 320 висококвалифицирани професори, доценти, асистенти и сътрудници. Те обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма.

Съвместно с европейски университети Стопанската академия участва в програми на Европейския съюз, в проекти на международни фондове за научни изследвания, в междууниверситетски мрежи за обучение и мултинационални проекти за Висше образование.

 

Цели и приоритети

 • Поддържане на високо образователно и практическо ниво в университета;
 • Подготовка на висококвалифицирани кадри, които да са конкурентноспособности на българския и европески бизнес пазар;
 • Неспирна подготовка и промяна по отношение на материалната база и комуникационни услуги;
 • Достъп за всички студенти до информационния портал на университета;
 • Участие в различни регионални и международни проекти с цел подобряване на учебната среда на студентите и тяхната всеобща мотивация;
 • Повишаване на ефикасността и ефективността във всички сфери на дейностите, осъществени в училището;
 • Отвореност и прозрачност по време на осъществяване на дейностите в университета;
 • Отзивчивост при работа със студентите;
 • Запазване на високо реноме за това, че стопанската академия е една от най-добрите на Балканския полуостров.

Специалности

 • Аграрна икономика;
 • Бизнес информатика;
 • Застраховане и социално дело;
 • Икономика на индустрията;
 • Икономика на кооперациите;
 • Икономика на търговията;
 • Маркетинг;
 • Международни икономически отношения;
 • Прогнозиране и планиране;
 • Публична администрация;
 • Статистика и иконометрия;
 • Стопански и финансов контрол;
 • Стопанско управление;
 • Счетоводство и контрол;
 • Финанси.