Термодинамично равновесие

Една макроскопична система се намира в състояние на термодинамично равновесие, ако нейните параметри не се изменят с течение на времето и в системата не съществуват макроскопични стационарни потоци, поддържани от външни източници (например ламинарно движение на флуид). По-нататък термодинамични системи ще наричаме само такива макроскопични системи, които се намират в термодинамично равновесие или много близо до него.

Както знаем от механиката, система от материални точки (тела), на която не действат външни сили, се нарича затворена система. В термодинамиката макроскопична система, която не обменя енергия и вещество с околната среда, се нарича изолирана система. Експерименталните изследвания на изолираните системи водят до следния извод:

За всяка изолирана система съществува състояние на термодинамично равновесие, което тя достига с течение на времето и не може самопроизволно да излезе от него.