Свързани заряди - зарядите на структурните частици в твърдите тела. Те могат да се преместват само на междуатомни разстояние. При тяхното едновременно преместване възниква електрична поляризация.

Способни са на макроскопично преместване. Насоченото им движение довежда до появата на електрични токове. Към тях се отнасят:

  • Свободните електрони в металите;
  • Електроните и йоните в газовете или във вакуум (електроннолъчевите тръби, радиолампите, газоразрядните лампи и други), а също и в различни...
Прочети още...

[C] - зарядът, който преминава за 1 секунда през напречното сечение на проводник, по който протича постоянен ток със сила 1 ампер.