Отправна система, в която е валиден инцерционният закон: всяко тяло, на което не действат външни сили, запазва положението си на покой или равномерно праволинейно движение. Всяка отправна система, която се движи около дадена инерционна система равномерно и праволинейно, също е инерциоона.

Когато трептящото тяло или частица е част от система тела или частици, възможно е предавнаето на енергия от трептящото тяло ил ичастици на съседните, които също преминават в състояние на трептеливо движение. Тези частици след това могат да прехвърлят енергия на следващите и т.н. По този начин в...

Прочети още...

При внасяне на диелектрик в електрично поле на повърхнините, перпендикулярни на интензитета, възникват разноименни електрични заряди. Самото явление е получило наименованието поляризация на диелектрика.

Видове диелектрици:

  • Диелектрици с полярни молекули -...
Прочети още...

Специфичното съпротивление на веществата зависи от температурата. Като правило съпротивлението на металите нараства с нарстване на температурата. Това е така, защото с повишаване на температурата атомите се движат по-бързо, разположението им става все по-неподредено и може да се очаква, че те...

Прочети още...