Под макроскопична система се разбира всяко тяло или съвкупност от тела, които са съставени от много голям, но все пак краен брой частици. Човешкото тяло, което е изградено от около 1016 клетки, е пример за макросистема. Дори отделната клетка, която съдържа около 1012 -...

Прочети още...

Топлинните явления се изучават от термодинамиката и молекулната физика. Независимо че имат общ обет за изследване - термодинамичните системи, изградени от огромен брой частици (атоми и молекули), те използват различни методи. Термодинамиката не се интересува от атомно-молекулния строеж на веществото...

Прочети още...

Когато една течност се намира в покой, на нея действат два вида външни сили: обемни (масови) и повърхностни. Обемните (масовите) сили са пропорционални на масата на течността. Такива сили са теглото и инерцията. Последното действа, когато течността се намира в относителен покой, например течността е...

Прочети още...

В химическата промишленост течностите се намират в непрекъснатото движение. Те се движат, за да се доведат до мястото на взаимодействие, за да се създадат по-добри условия за извършването му, за да се смесят или да се разделят, да се отведат от мястото на взаимодействие и т.н. Основно понятия в...

Прочети още...

Местно съпротивление се нарича всяко изменение на живото сечение или на конфигурацията на потока. То може да бъде резултат на изменение на сечение на тръбопровода, на внезапното му разширение или стеснение, на наличието на отвори, колена, разклонения, диафрагми, спирални и регулиращи приспособления...

Прочети още...