Синтетичен каучук

Поради това, че потреблението на каучук в световен мащаб далеч надхвърля добива на естествен каучук, разработиха се методи за синтетичен каучук, който в много отношения се оказа по-добър от естествения. Понастоящем се произвеждат два типа синтетичен каучук - карбоверижен и хетероверижен. Към първия тип принадлежат онези, които се състоят от въглеводороди, а към вторите - освен въглеродни атоми се съдържат и други атоми (N, S, O). Някои от синтетичните каучуци носят търговски наименования. Синтезирани са каучукоподобни полимери. В структурата на които участват силициевите атоми - силиконови каучуци. Тук ще бъдат изложени накратко някои видове синтетични каучуци.

Бутадиенов каучук (буна)

Той е един от най-употребимите синтетични каучуци. Получава се при полимеризацията на бутадиена (дивинила) при съответен катализатор. Има формулата (-CH2-CH=CH-CH2-)n изградена от "n" молекули бутадиен CH2=CH-CH=CH2. Има жълтеникав цвят, не е много еластичен, но е достатъчно пластичен и набъбва в органични разтворители.

Бутадиенстиролов каучук

Представлява съполимер на бутадиена и стирола, тоест nCH2=CH-CH=CH2+mCH2=CHC6H5. Известен е като буна - S. Отличава се с много добри механични качества, висока якост и много добра износоустойчивост. Главният консуматор е производството на автогуми, транспортни ленти, обувки и други. Неговите качества зависят изключително много от температурата.

Хлоропренов каучук

Продукт е на полимеризацията на хлоропрена. Има формулата (...-CH2-CCl=CH-CH2-...)n. Отличава се с високата си устойчивост към светлината, топлината, нефта, бензина и минералните масла. Намира приложение в кабелната промишленост, за бензинопроводни тръби и прочие и като антикорозионно покритие.

Изопренов каучук (метилбутадиенов каучук)

Продукт е на полимеризацията на изопрена. Формулата му е (...-CH2-CCH3=CH-CH2-...)n е на полимеризацията на изопрена. Формулата му е (...CH2-CCH3=CH-CH2-...)n. От всички синтетични каучуци изопреновият каучук е най-близък по свойства до естествения каучук. Главният консуматор е автомобилната промишленост.

Бутил каучук

Продукт от полимеризацията на изопрена (метилбутадиена) и изобутадиена, тоест

nCH2=HC-CCH3=CH2 и mCH3-C(=CH2)-CH3.

Отличава се с газонепроницаемостта си и устойчивост към химикалите.

Получени са още немалко синтетични каучуци. Всички каучуци и каучукоподобни материали се обединяват в общото название еластомери. При експлоатацията на еластомерите, за да се повишат механичните им показатели - твърдостта, износоустойчивостта и прочие, към тях се прибавят пълнители - сажди, ZnO, MgCO3 фино диспергирани SiO2 и прочие.