През есента на далечната 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства.

Най-напред той се нарича Висш педагогически институт "Братя Кирил и Методий". Открит е на 15 септември 1963 г. и утвърден на Президиума на Народното събрание от 4 август 1964 г.

 

Първите студенти на университета се обучават в четири специалности:

 • Българска филология;
 • Руска филология;
 • История;
 • Изобразително изкуство.

През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти и 10-15 хонорувани професори и доценти от софийски висши учебни заведения и институти на БАН. 

Основни цели пред университета

 • Критична независимост и академична свобода;
 • Обучение през целия живот;
 • Широк обхват от възможности;
 • Отзивчивост при работа със студентите;
 • Отвореност и прозрачност по време на осъществяване на дейностите в университета;
 • Качествено обучение, което е свързано с добра подготвка и тясно сътрудничество с бизнеса.

 Специалности

 • Английска филология;
 • Английски език и втори чужд език;
 • Археология;
 • Балканистика;
 • Библиотечно-информационни дейности;
 • Българска филология;
 • Български език и английски език;
 • Български език и история;
 • Български език и немски език;
 • Български език и руски език;
 • Български език и френски език;
 • Връзки с обществеността;
 • География;
 • Етнология;
 • Изящни изкуства – Графика;
 • Изящни изкуства – Живопис;
 • Изящни изкуства – Плакат;
 • Изящни изкуства – Скулптура;
 • Изящни изкуства – Стенопис;
 • Иконография;
 • Информатика;
 • История;
 • История и география;
 • Книгоиздаване;
 • Компютърни науки;
 • Маркетинг;
 • Математика и информатика;
 • Международни икономически отношения;
 • Начална училищна педагогика r и физическо възпитание;
 • Начална училищна педагогика и ромски език;
 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Немска филология;
 • Немски език и втори чужд език;
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство;
 • Педагогика на обучението по музика;
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание;
 • Политология;
 • Право;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика;
 • Предучилищна педагогика и чужд език;
 • Предучилищна педагогика и чужд език;
 • Психология;
 • Публична администрация;
 • Руска филология;
 • Руски език и втори чужд език;
 • Славянска филология;
 • Социална педагогика;
 • Социални дейности;
 • Социология;
 • Стопанско управление;
 • Счетоводство и контрол;
 • Теология;
 • Туризъм;
 • Философия;
 • Финанси;
 • Френска филология;
 • Френски език и втори чужд език.