При внасяне на диелектрик в електрично поле на повърхнините, перпендикулярни на интензитета, възникват разноименни електрични заряди. Самото явление е получило наименованието поляризация на диелектрика.

Видове диелектрици:

  • Диелектрици с полярни молекули - вода, спирт, солна киселина, SO2, NO2, H2S и други. Центърът на тежестта на положителния заряд на молекулата е отместен на някакво постоянно разстояние спрямо центъра на отрицателния ѝ заряд. Такива молекули се наричат полярни, а собствените им диполи - твърди диполи. При поставяне на диелектрика във външно електрично поле твърдите поли под действие на двойка сили се стремят да се завъртят така, че диполите да се ориентират по посока на външното поле. В диелектрика възниква преобладаваща ориентация на диполните моменти на молекулите по посока на външното поле, която е по-силно електрично поле и по-слабо хаотично движение на молекулите. Този вид поляризция се нарича ориентационна.
  • Диелектрици с неполярни молекули - H2, N2, CCl4, CH4 и други. Центровете на тежестта на положителните и отрицателните заряди в отсъствие на външно електрично поле съвпадат. Ако такъв диелектрик се постави във външно електрическо поле, центровете на положителните и отрицателни заряди се отместват в противоположни посоки и молекулите придобиват индуцирани диполни моменти. Индуцираните диполи могат да се представят като сума от разноименни заряди, свързани с еластични сили, поради което се наричат еластични диполи. Електричният момент на еластичния дипол е пропорционален на външното електрично поле и е ориентиран в същата посока. Електричният момент почти не зависи от топлинното движение на неполярните молекули. Такъв вид поляризация се нарича електронна.
  • Диелектрици с йонни кристални решетки - NaCl, CsCl и други. В йонните кристали отделните молекули губят своята способност и целият кристал може да се разглежда като една гигантска молекула. Йонните кристали често образуват система от две взаимнопроникващи една в друга йонни решетки - едната от положителни, а другата от отрицателни йони. При отсъствие на външно поле всяка стена на кристала притежава еднакъв брой положителни и отрицателни йони и кристалът като цяло е електронеутрален и неполярен. При прилагане на външно електрично поле на всяка от йонните решетки започват да действат противоположно насочени сили. В резултат на това двете подрешетки се отместват една спрямо друга. Този вид поляризация се нарича йонна и се характеризира с вектор на поляризация.