Когато трептящото тяло или частица е част от система тела или частици, възможно е предавнаето на енергия от трептящото тяло ил ичастици на съседните, които също преминават в състояние на трептеливо движение. Тези частици след това могат да прехвърлят енергия на следващите и т.н. По този начин в дадена среда или система от свързани частици или тела възниква вълнов процес.

Възбуденото трептение се предава от едно място на пространството в други в някакво направление. Заедно с това става пренасяне на енергия в дадена среда, без участващите в този процес частици (или тела) да напускат областта на трептение около равновесното си положение, тоест става пренасяне на енергия без пренасяне на веществото.