Амперът се дефинира като големина на постоянен ток, който при протичане през два паралелни метални проводника с незначително кръгово напречно сечение, намиращи се във вакуум на разстояние 1 м един от друг, създава между тях взаимодействие със сила 2*10-7 N/m.