В химическата промишленост течностите се намират в непрекъснатото движение. Те се движат, за да се доведат до мястото на взаимодействие, за да се създадат по-добри условия за извършването му, за да се смесят или да се разделят, да се отведат от мястото на взаимодействие и т.н. Основно понятия в хидродинамиката са: дебит, скорост, характер на потока и еквивалентен диаметър.

Дебит и скорост на течение

Количеството течност, което преминава през дадено сечение на потока за единица време.