Българският език е близък не само до родствените славянски езици, но и до някои от езиците на Балканския полуостров. Близостта с тях се дължи до голяма степен на многовековното общуване на балканските народи на една и съща територия или в съседни области. В границите на първата българска държава...

Прочети още...

Език и реч:

  • План на изразяване - последователно подредени означаващи;
  • План на съдържанието - последователно подредени означаеми.

Речева дейност:

  • Равнища в речевата дейност: универсално, историческо, индивидуално.

Говоренето е дейност, познание и продукт на ума.

Езикът - система от знаци

  • Езикови равнища: изречение, дума, морфеми, фонеми (звукове)
  • Знаците в езиковата система
  • Езикът като система със своя структура
  • Устните и писмените езикови знаци

 

Специфика на общуването в институционалната сфера и в медийната сфера

Особености на текстовете в тях:

  • Текстовете в институционалната сфера имат функцията да осигуряват стабилността на обществото. Текстовете са нормативни (задължителни актове с дълговременно действие);
  • Медйното общуване...
Прочети още...