Кръговратът на веществата осигурява непрекъснатото им повторно използване. Благодарение на кръговрата ограничените материални ресурси на Земята не се изчерпват.

При кръговрата си веществата непрекъснато изменят химичния си състав. Растенията от минерални соли, вода и CO2 синтезират...

Прочети още...

Защитен вид, растения и животни, за които със закон са забранени събирането и намесата на човека. Защитата може да бъде временна, в рамките на размножителния период, както е при много гнездещи птици и пресноводни риби, или постоянна, когато за особено ценен или застрашен вид се осигурява локална...
Прочети още...

Растения и животни, чиито популации са толкова малобройни, че са застрашени от изчезване. Честа причина за това е нарушаването на местообитанието им или свръхексплатацията от човека за търговски цели. Много растения и безгръбначни животни са застрашени от изчезване в резултат от развитието на...

Прочети още...

Увреждане, което възниква в живите организми, когато вредно вещество се отделя в околната среда в достатъчно високи количества. Атмосферните замърсители включват серния диоксид и пушека, които увреждат животните и растенията. Лондонският смог от 1953 г. е убил над 4000 души.

...
Прочети още...

Екологията е наука за връзките между живите организми и заобикалящата ги среда. Думата произлиза от гръцкото oikos, което означава къща или дом. Съществуват два основни подхода: аутекологията се отнася за екологията на отделния вид, а синекологията - за екологията на целите екосистеми. Еколозите...

Прочети още...