Практическа температурна скала

Независимо че принципът на действие на газовия термометър е много прост, самият термометър представлява едно изключително сложно и скъпоструващо съоръжение, с каквото са снабдени само отделни метрологични центрове в света. Освен това прецизните измервания с газов термометър се извършват много бавно и понякога продължават с месеци. Затова се използват други, по-бързи и по-евтини методи за точно измерване на температурата. За целта е създадена практическа температурна скала, приета от Международния комитет по мерки и теглилки пред 1968 година. Международната практическа температурна скала от 1968 година (МПТС-68) се основава на набор от реперни точки, чиито стойности са определени с максимална възможна точност с помощта на газови термометри.

Освен реперните точки, МПТС определя процедури за получавне на междинните температури. Ниските температури се измерват с полупроводникови (германиеви) съпротивителни термометри, а в интервала на средните температури се използват платинови съпротивления и термодвойки платина-сплав платина и родий. Високите температури се измерват с оптически пирометри.

В съпротивлителните термометри се използва фактът, че електричното съпротивление (термометрична величина) на чистите метали и полупроводници се изменя с температурата по закони, които се възпроизвеждат с голяма точност. 

Двата края на проводници, направени от различни метали или метални сплави, се запояват един към друг. След това единият проводник се разрязва и се свързва към чувствителен волтметър. Едната спойка се поставя при температура Т68, съответстваща на някоя от реперните точки, а другата - при температурата Т, която трябва да се измери. Когато двете спойки се намират при различни температури, възнква така нареченото термоелектродвижещо напрежение. То нараства при увеличаване на температурната разлика ΔТ = Т - Т68 по достатъчно точно възпроизводим начин. Термоелектродвижещото напрежение се измерва с волтметъра и по градуировката, която е приложена към паспорта на всяка стандартна термодвойка, се изчислява температурата.

Реперни точки в Международната практическа температурна практика (МПТС-68)

Равновесно състояние Т68, К t68, 0C
Тройна точка на водорода  13,81  -259,34
Точка на кипене на водорода при налягане 26/76 atm  17,042  -256,108
Точка на кипене на водорода при налягане 1 atm  20,28  -252,87
Точка на кипене на неона при налягане на 1 atm  27,102  -246,048
Тройна точка на кислорода  54,361 -218,789 
Точка на кипене на кислорода при налягане 1 atm  90,188  -182,962
Тройна точка на водата  273,16  0,01
точка на кипене на водата при налягане 1 atm  373,15  100
Точка на втвърдяване на цинка  692,73  419,58
Точка на втвърдяване на среброто  1235,08  961,93
Точка на втвърдяване на златото  1337,58  1064,43