Едни метали се срещат в земната кора самородни - Au, Pt отчасти Ag, Hg и други, а други в съединено състояние - окиси, сулфиди, карбонати, сулфати и прочие. Първите се добиват било по пътя на механичното отделяне на металите от примесите и скалната маса, било като се използва промиването с вода, било...

Прочети още...

Стопени металите взаимно се смесват или разтварят, като се образува сплав. При това са възможни при застиването на общата стопилка следните три гранични формации: получаване на фина смес от кристалчетата на единия метал и кристалчетата на другия метал; формиране на твърд разтвор (смесен кристал)...

Прочети още...

Около 80% от известните засега елементи принадлежат към металите. Те се различават от неметалите по всички свойства, но очебийни са електропроводимостта, топлопроводимостта, блясъкът, отражателната способност, пластичността и други механични свойства. От всички химични елементи най-лекият твърд...

Прочети още...

При провеждането на електролизата често пъти се наблюдава явлението силата на тока самоволно бавно да намалява дори да отива до нула, въпреки че напрежението на клемите на електролизьора остава практически непроменено. Това се дължи на така наречената електродна поляризация. Тя бива няколко...

Прочети още...

Ако се постави Zn-ова пластинка във вода, повърхностно разположените катиони на метала (метална кристална решетка) се хидратират от диполните водни молекули и благодарение на това взаимодействие и топлинното движение на молекулите на течността биват извличани от кристалната мрежа на метала и...

Прочети още...