Оксиди са съединенията на химични елементи с кислорода (O2). Те са едни от най-разпространените в природата химични съединения и имат огромно приложение в практиката.

Основни оксиди

Това е група от вещества, които се получават най-често при взаимодействието на металите с кислород...

Прочети още...

Хидридите са вещества, които се получават при взаимодействието на метали с водород. Пример за хидриди са например натриевият хидрид, който се получава по следния начин:

2Na + H2 -> 2NaH (натриев хидрид).

Хидридите на алкалните химични елементи са йонни съединения, защото...

Прочети още...

При обикновени условия неметалите са газове с двуатомни молекули като флуор, хлор, водород (F2, Cl2, H2) и така нататък. Единственият течен неметал е бромът (Br2), който има молекулен строеж.

Неметалите не провеждат топлина и електричен ток, защото са изолатори. Физическите им константи се...

Прочети още...

Химичните елементи флуор (F), хлор (Cl), бром (Br) и йод (I) формита халогенната група. Те проявяват еднаква валентност към водорода и кислорода.

Наименованието халогенна група произлиза от опитите на учените да дадат най-точно наименование на хлора. Немският учен Швейгер през 1811 г. предложил той...

Прочети още...

Въглища, петрол и природен газ - наречени така, поради общия им произход от останки на живи организми. Петролът и природния газ са се образували при бавното гниене или разлагането на *планктонни морски растения и животни, които са потънали в тинята на дъното на морето. Въглищата са произлезли изцяло...
Прочети още...