Ако се постави Zn-ова пръчка в разтвор на CuSO4 в съответствие с местата на цинка и медта в електроафинитетния ред ще протече процесът Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu или йонно изразен Zn+Cu2+=Zn2+Cu. Електронният обмен между цинковите атоми и Cu2+ в случая става на повърхността на метала. Върху Zn се...

Прочети още...

При процесите C+O2=CO2; 2H2S+O2=2H2O+S, се отчита, че кислородът е окислител - съществува окислителна реакция. При процесите CuO+C=Cu+CO и ZnO+C=Zn+CO се отчита, че въглеродът е редуктор - съществува редукционен процес. Щом е така при първата група реакции C и H2S се явяват редуктори, а...

Прочети още...

Под тов понятие се разбира склонността на елементите на респ. техните атоми да образуват йони, независимо дали са електроположителни или електроотрицателни елементи. Ако един елемтн (примерно метал) със силно електрично сродство дойде в допир с йони, чието електрично сродство не е така голямо...

Прочети още...

Реакциите между киселините, основите и солите са всъщност реакции между йоните, които се получават при електролитната дисоциация на тези електролити във воден разтвор. И в зависимост от природата на реагиращите електролити и природата на получаваните продукти съществуват следните йонни...

Прочети още...

Като се взема предвид казаното при "химично равновесие" и че електролитната дисоциация е равновесен процес, може да се изведе за нея съответната равновесна константа - констана на електролитната дисоциация или константа на йонизацията. В общия случай xy⇔x++y- имаме израза...

Прочети още...